KŌRYŪKAI DOJO – PRAGUE – CZECH REPUBLIC

Bujinkan/Ninjutsu, Mugai Ryu Iaido, Meifu Shinkage Ryu, Toyama Ryu and more
Shibu Cho
Shihan Bujinkan Honbu DojoFilip Bartos
Prague
Czech Republic
Europe

Phone: 00420 +420 736 534 469
Skype: filipb95

e-mail: filip@bujin.cz

web site: www.bujin.cz

web site: www.meifushinkageryu.cz

web site: www.koryu.cz

web site: www.koryukai.cz

web site: www.iaido-koeln.de/koryukai-prague

web site: www.ninja-kids.cz