Iaido Academy Roma

Mugai Ryu in Rome

Mugai Ryu Roma

M° Maurizio Feliziani
email legionefelix49@hotmail.it

FACEBOOK: Feliziani Maurizio
Phone 0039 / 392 750 6000

iaido-roma

Dojo” Tempio del kami”CERVETERI ROMA
Dojo e sede centrale ” IAIDO ACADEMY ITALIA” “impianto sportivo Battistini “ROMA