Links to schools, friends & Partners

Those sites are worth to take a look

Zaidan Houjin Mugai Ryu, Mugai Ryu Association in Japan under Niina Gosoke
www.mugai.or.jp/

Meishikan Mugai Ryu Dojo in Japan unter Niina Soke
www.meishikan.com/

Mugai Ryu Europe YouTube Channel
https://www.youtube.com/user/MugaiRyuKeizankai

Tenshinkai Dojo on Facebook:
https://www.facebook.com/TenshinkaiDojoKoeln

Mugai Ryu Europe on Facebook:
https://www.facebook.com/group.php?gid=185251081053

Mugai Ryu Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/Mugai_Ryu

Suimokai Honbu Dojo:
www.iai.gr.jp

Suimokai Dojo USA:
www.suimokai.pupu.jp/english/index.html

SJOK, Mugai Ryu in Groningen – Chris De Jongh Sensei
https://www.sjok.nl/

Katsujinken-Ya:
www.katsujinken-ya.de/

Akademie für Kampfkunst:
www.gong-fu.de

KuTaeKa-Do:
www.kutaeka-do.de

Hun Yuan Tai Ji:
www.hunyuantaiji.de

Tao Arts:
www.tao-arts.de

Das Kampfkunstboard:
www.kampfkunst-board.info

Deutsches Zentrum für Schauspiel und Film:
www.schauspiel-zentrum.de