Kenjutsu Seminar

Shinto Ryu Kumitachi Seminar in Köln.

3. Karnevalstaikai / Kenkaku Banrai

Der Mugai Ryu Europe e.V. lädt ein zum 3. Kenkaku Banrai in Europa – oder, op Kölsch, zum Karnevals-Taikai!