Mugai Ryu Seminar in Groningen

Am 24. und 25. November findet das Mugai Ryu Seminar in Holland statt, dieses Mal in Groningen. In diesem Seminar werden alle drei Aspekte des Mugai Ryu unterrichtet. Kata, Kumitachi und Tameshigiri.

Sounds of Zen

Am 02.11.2012 präsentiert Koichi Yoshida das Shakuhachi Konzert “Sounds of Zen” mit Mugai Ryu performance in Kollaboration mit dem Tenshinkai Dojo Köln und Mugai Ryu Europa.